Als je jouw kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf 23 mei 2024 inschrijven voor schooljaar 2024-2025 in een Melse basisschool. De kans bestaat dat er dan geen vrije plaatsen meer zijn.

Voor 6-jarige kinderen in het 1ste leerjaar gelden er toelatingsvoorwaarden. Belangrijk om te weten wanneer je kind van school wenst te veranderen bij de overstap van de 3de kleuterklas naar het 1se leerjaar:

Een 6-jarige leerling ingeschreven in een erkende Nederlandstalige kleuterschool, die het voorgaande schooljaar ten minste 290 halve dagen aanwezig was, heeft toegang tot het gewoon lager onderwijs. 

Een leerling ingeschreven in een erkende Nederlandstalige kleuterschool, die het voorgaande schooljaar geen 290 halve dagen aanwezig waskan nog toegang krijgen in de volgende gevallen:

 • Een gunstig advies van de klassenraad voor kleuteronderwijs
 • Een ongunstig advies van de klassenraad voor kleuteronderwijs, maar wel een gunstige beslissing van de klassenraad lager onderwijs.

Een leerling ingeschreven in een Franstalige kleuterschool heeft een gunstige beslissing van de klassenraad lager onderwijs nodig om te starten.

Dit geldt niet voor 5- of 7-jarige kinderen.

Let op, een nieuwe gerealiseerde inschrijving is geen garantie op een effectieve start in september. De school kan je kind achteraf uitschrijven indien de klassenraad een ongunstige beslissing neemt. Bespreek dit tijdens het inschrijfmoment met de school.

Kinderen die tot de voorrangsgroep behoren kunnen aanmelden in een aparte periode. Zij krijgen op deze manier voorrang op de andere leerlingen. De voorrang is dus enkel geldig in deze periode. Heb je recht op voorrang, maar vergeet je in de periode voor voorrangsgroepen aan te melden, dan verlies je jouw recht op voorrang.

Tot de voorrangsgroep behoren:

 • Kinderen die vallen onder dezelfde leefentiteit: broers, zussen, kinderen die op hetzelfde domicilieadres wonen en/of minstens 1 ouder gemeenschappelijk hebben
 • Kinderen van personeel van de school

Je vindt een overzicht van de vrije plaatsen onder de rubriek Capaciteit. Deze rubriek wordt geactualiseerd net voor de start van elke aanmeldingsperiode.

Je hebt het rijksregisternummer van je kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van je kind en kan je terugvinden op de kids ID of op een klevertje van de mutualiteit van uw kind. Je kan ook terecht op het gemeentehuis van je woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling. Je kan vragen om het rijksregisternummer van je kind op dat document te vermelden.

Indien je geen rijksregisternummer hebt, kan je de school contacteren via mail, secretariaat@gbsmelle.be.

Het officiële domicilie-adres van het kind. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle uitgevoerd worden.

Verhuis je binnenkort? Zie verder.

Het opgegeven adres wordt vertaald naar coördinaten aan de hand van Geopunt. De route wordt berekend aan de hand van Itinero. Hiervoor wordt Open Street Map gebruikt.

Het is heel belangrijk je gegevens in de bevestigingsmail te controleren na aanmelding.

Je kan zelf je gegevens niet meer wijzigen na het insturen van het aanmeldformulier. Neem daarom zeker de tijd om het formulier zo correct mogelijk binnen de aanmeldperiode in te vullen.

Neen. Je moet aanmelden tijdens de correcte aanmeldingsperiode, maar het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt is niet van belang om de rangschikking te bepalen. Je kan dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om je kind aan te melden.

Op je toewijzingsbericht staat vermeld tijdens welke periode je kan inschrijven. Via dit bericht heb je recht op een inschrijving in GBS De Parkschool. Indien je jouw kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt je recht op inschrijving in de school. Contacteer de school op tijd en realiseer de inschrijving voor het afsluiten van de inschrijvingsperiode.

Dit betekent dat er voor je kind op dat ogenblik geen plaats is. Je staat wel op de weigeringslijst van de school. De school zal je contacteren wanneer er een plaats voor je kind vrijgekomen is, volgens de volgorde van de plaatsen op de weigeringslijst. Je kan je kind dan toch in deze school inschrijven indien je dat wenst. Je krijgt van de school een afgesproken termijn om je beslissing mee te delen aan de school.

In het belang van het kind bespreken gescheiden ouders vooraf in welke school of scholen ze hun kind willen aanmelden. Bij geen onderling akkoord, dienen de ouders een procedure in kortgeding op te starten bij de vrederechter. Hou rekening met de beperkte tijd voor aanmelden en inschrijven.

Ouders die niet op hetzelfde adres wonen, mogen hun kind niet afwisselend naar de ene en dan weer naar de andere school sturen. De school moet deze inschrijving weigeren.

 

Als je 2 kinderen voor hetzelfde geboortejaar of leerjaar wilt aanmelden, registreer je voor elk kind afzonderlijk de aanmelding.

Indien 1 kind toegewezen wordt en het andere op de wachtlijst staat na aanmelding, zullen beide kinderen samen worden ingeschreven.

Dit geldt voor alle kinderen met minstens 1 gemeenschappelijke ouder en/of wonend op hetzelfde domicilieadres.

Je kan op de school of in de bib terecht.

Een personeelslid moet op het ogenblik van de inschrijving een contract hebben van een lopende tewerkstelling van meer dan 104 dagen. Het personeelslid hoeft nog geen 104 dagen effectief te hebben gewerkt voor de school op het moment dat het kind wordt ingeschreven.

Het soort contract dat een school en een personeelslid hebben afgesloten, is niet van belang. Volgende personeelsleden komen in aanmerking:

 • personeelsleden die geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school;
 • personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.

Een personeelslid dat geaffecteerd is aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld is in een andere school, kan in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.

Naast de functie en het type contract is ook de tewerkstellingsbreuk van het personeelslid (bv. voltijds of deeltijds) van geen belang om voorrang te krijgen.

 • broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, al dan niet wonend op hetzelfde adres;
 • halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, al dan niet wonend op hetzelfde adres;
 • kinderen die wel dezelfde hoofdverblijfplaats (domicilie) hebben maar geen gemeenschappelijke ouders (bv stiefbroers en stiefzussen).

Wanneer je met een officieel document kan aantonen dat je ten laatste tegen 30 juni 2025 op een (ander) adres zal wonen, word je meegenomen in de ranglijst. Het officiële bewijsdocument moet bezorgd worden op het moment van effectieve inschrijvingen. Indien dit niet correct is, vervalt de plaats in de rangorde en dus ook het recht op inschrijving.

Een officieel document is bv. een huurcontract, bouwvergunning, compromis of aankoopakte. De aankoop van een bouwgrond geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid moet je bewijzen door een kopie voor te leggen van het document “melding van aanvang van de werken”, te verkrijgen via https://omgevingsloket.be/.

Een privé-persoon (bijvoorbeeld: buurvrouw, neefje, nicht, nonkel, vriend, …) kan iemand uit de omgeving helpen met het aanmelden van zijn of haar kind.

Dit kan op twee manieren:

 • De persoon logt in met de gegevens van de ouder.
 • De persoon logt in met de eigen gegevens.

De persoon bespreekt welke contactgegevens hij of zij noteert voor de opvolging van het aanmeldingsdossier. Er kunnen drie verschillende e-mailadressen genoteerd worden. Let op: de persoon moet het proces kunnen opvolgen in de applicatie of minstens het e-mailadres kunnen raadplegen in de daaropvolgende periode.

De aanmelder kan een extra persoon ook toegang geven tot het aanmeldingsdossier. Deze persoon kan het dossier lezen en wijzigen. Zorg er in dit geval voor dat de privé-persoon de andere die hem helpt kan informeren over het verder proces in de daaropvolgende periode.

Een medewerker van een organisatie kan iemand helpen met het aanmelden van zijn of haar kind.

Dat kan op twee manieren:

 • Hij of zij logt in met de gegevens van de ouder.
 • Hij of zij logt in met je eigen gegevens.

De medewerker bespreekt welke contactgegevens hij of zij noteert voor de opvolging van het aanmeldingsdossier. Er kunnen drie verschillende e-mailadressen genoteerd worden. Let op: de medewerker moet het proces kunnen opvolgen in de applicatie of minstens het e-mailadres kunnen raadplegen in de daaropvolgende periode.

De aanmelder kan een extra persoon ook toegang geven tot het aanmeldingsdossier. Deze persoon kan het dossier lezen en wijzigen. Zorg er in dit geval voor dat je de persoon die je helpt kan informeren over het verder proces in de daaropvolgende periode.