Pedagogisch project

Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, welke ook de levensopvatting van de ouders is. De vrije keuze van de cursus godsdienst of niet-confessionele zedenleer is gewaarborgd.

Het onderwijs dat binnen onze school door de leerkrachten wordt aangeboden past in het kader van richtlijnen, vastgelegd en goedgekeurd door de gemeenteraad in een door haar erkend pedagogisch project.

Dit pedagogisch project bepaalt de aard, het karakter van het onderwijsaanbod binnen onze school. Van de leerkrachten wordt geëist dat ze volgens de richtlijnen van dit pedagogisch project onderwijs verschaffen.

Alle andere participanten worden verondersteld dezelfde opties te onderschrijven of zich neutraal op te stellen en het pedagogisch project te respecteren.

Beslissingen inzake gemeentelijk onderwijs, rekening houdend met de vigerende onderwijswetgeving, behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Het gemeentebestuur, als inrichtende macht van onderwijs, heeft dus een verregaande autonomie inzake vormgeving en inhoud van haar gemeentelijk onderwijs.

Onze school is een basisschool, d.w.z. een school voor kleuteronderwijs en lager onderwijs.

Gemeentelijk onderwijs staat voor pluralistisch onderwijs. Dit wil zeggen dat de school alle godsdienstige, filosofische en levensbeschouwelijke opvattingen respecteert.

De school wil de kinderen opvoeden voor een maatschappij:

 • die de ontplooiing van al haar leden beoogt en die de onderlinge verschillen als een verrijking beschouwt;
 • die niet alleen de persoonlijke maar ook de collectieve belangen verdedigt;
 • die de vrijheid beoogt, de ondernemingszin bevordert en de zin voor verantwoordelijkheid ontwikkelt.

De school wil de kinderen voorbereiden op een kritische en creatieve deelname aan het maatschappelijk leven.

Met haar visie op ontwikkeling en opvoeding erkent de school dat:

 • elk kind anders is;
 • kinderen moeten gewaardeerd worden in hun eigen kennen, kunnen en zijn;
 • een kind moet beschermd worden voor zichzelf.

Dit houdt in dat cognitieve, motorische, dynamisch-affectieve, sociale en muzische doelen evenwichtig worden ingebouwd in het pedagogisch project van de school. Een kind weerbaar maken voor de maatschappij van morgen betekent dat de totale persoonlijkheid ontwikkeld wordt. Deze opvoedingsrelatie berust op afspraken en regels en wederzijds respect.

De school wil een sfeer creëren en behouden waar elk kind zich thuis voelt. Dit welbevinden is nodig om de gestelde doelen te bereiken met een maximale betrokkenheid van de kinderen.

De complexiteit en de veelheid van het doelenpakket noopt tot gestructureerd overleg en planning met alle betrokkenen. De neerslag daarvan wordt gecentraliseerd en geordend in een schoolwerkplan. Bij het opstellen en ontwikkelen van dit schoolwerkplan, baseert de school zich op de leerplannen van het gemeentelijk onderwijs.

Bindmiddel tussen de gehanteerde inhouden is de waarneming en de studie van het eigen milieu. Die aanknoping betekent ook dat de school oog wil hebben voor veranderingen en tendensen in de samenleving. Momenteel aanziet de school als kenmerkend:

 • de hoge vlucht van wetenschap en techniek met gevolgen op werkomstandigheden, werktijd en vrije tijd;
 • de toenemende productie en consumptie in relatie met consumentenopvoeding en milieubewust gedrag;
 • de veelheid aan informatie vanuit diverse media;
 • de nood aan creativiteit en kritische instelling;
 • de groeiende internationalisering;
 • de nood aan solidariteit;
 • de nood aan sociaalvaardig zijn.

Naar de ouders toe worden contact, overleg en inbreng beoogd. Werkelijke inbreng dient te gebeuren in de geest van het opvoedingsproject van de school met een positieve instelling en moet voldoende toekomstgericht zijn.