De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het vijf wordt.

Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet. Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school. Een inschrijving alleen is evenwel niet voldoende: uw kind moet elke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden.

Leerplichtige kleuters dienen 290 halve dagen aanwezig te zijn op school. Wij vragen  -net zoals bij kinderen in het lager – dat alle afwezigheden worden gestaafd met een attest.

Indien je kind niet naar school kan komen, neem  steeds telefonisch contact op met de school voor de start van de lessen. Bij terugkomst, bezorg je aan de klastitularis het bewijs van afwezigheid.

Hierna vind je in welke situaties leerplichtige lagere schoolkinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw verplichtingen terzake zijn. Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

1. Ziekte

Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.

Als het enkel gaat om een consultatie (bv. een bezoek aan de tandarts) dan moet die zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.

Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bv. astma, migraine…) kan, na samenspraak tussen school en CLB, een medisch attest die het ziektebeeld bevestigt volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende schooldagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaardoor de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.

U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bijv. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk.

2. Van rechtswege gewettigde afwezigheden

Deze zijn:

 • het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind of van een bloed- of aanverwant van uw kind,
 • het bijwonen van een familieraad,
 • de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bv. wanneer uw kind gehoord wordt in het kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank),
 • het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming (bv. opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum),
 • onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (vb. staking, overstroming …),
 • feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind.

Enkel de door de grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking: (de anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en protestant-evangelische godsdienst). De anglicaanse, katholieke en protestant-evangelische feestdagen vallen in de vakantieperiodes. Voor de islam gaat het om het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag). Voor de joodse godsdienst om het joods Nieuwjaar (2 dagen) en de Grote verzoeningsdag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen). Voor de orthodoxe godsdienst betreft het Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodoxe Pasen niet samenvalt met het katholiek Pasen.

3. Afwezigheden mits toestemming van de directeur

Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan uw kind afwezig zijn in volgende omstandigheden:

 • Voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van uw kind.
 • Het betreft hier niet de dag van de begrafenis maar wel bijvoorbeeld een periode nodig om uw kind een emotioneel evenwicht te laten terugvinden (een rouwperiode) of om uw kind toe te laten een begrafenis in het buitenland bij te wonen:
 • Actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bv. de deelname aan een kampioenschap of competitie. Uw kind kan maximaal hiervoor 10 halve schooldagen per schooljaar afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar)
 • In echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand akkoord verleend hebben. Het kan gaan om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid).
 • Afwezigheden wegens topsport in de sporten tennis, zwemmen, en gymnastiek voor maximaal 6 lestijden per week (verplaatsing inbegrepen) mits het vooraf indienen van een dossier en een goedkeuring van dit dossier door de directie.

Ook hier moet u steeds zo vlug mogelijk een schriftelijke verantwoording van de afwezigheid aan de school bezorgen.

Opgelet! Deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, dit is geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan. Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op verlof te gaan (vroeger vertrek of later terugkeer). Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en de schooldirectie daarop geen afwijking kan toestaan, is het onder geen enkele omstandigheid toegelaten om vroeger dan de vastgestelde vakanties uw kind van school weg te houden of het later te laten terugkeren. Ouders die dit toch doen overtreden de leerplichtwet en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden.

Werkwijze op onze school

Dagelijks worden de afwezigheden in de klassen opgenomen. Wanneer een afwezige leerling terugkomt op school verwachten wij een wettiging van de afwezigheid. Indien de leerling geen wettiging meeheeft, maken wij een standaardbrief op om deze afwezigheid alsnog te wettigen. We geven de brief mee met de leerling en verwachten deze ingevuld terug de dag nadien met de nodige briefjes of documenten.

Ook willen we er alle ouders (lager en kleuter) op wijzen dat de leerlingen tijdig op school moeten zijn. Wanneer te laat komen een (slechte) gewoonte is en dit dus regelmatig voorvalt is de school verplicht een begeleidingsdossier op te starten.

4. School vroeger verlaten

In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de school voor de einduren verlaten. Dit kan enkel na toestemming van de directeur en na een schriftelijke verklaring van de ouders waarin zij melden dat zij hun kind vervroegd komen ophalen en dus vanaf dit moment de school ontslaan van alle verantwoordelijkheid van hun kind.

Het nodige formulier dient ingevuld te worden én ondertekend worden door de directeur. Het is terug te vinden bij documenten op de startpagina van onze website.kal